Browse Items (11 total)

ของที่ระลึกจากหน่วยงานในประเทศมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรือกอและจำลอง
ของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ของที่ระลึกงาน WORLDTECH' 95

ประติมากรรมแกะสลัก
ของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดขึ้นเนื่องในโอกาสงานเวิลด์เทค (WorldTech' 95)

ของที่ระลึกชุดปีบทองเกมส์

ตุ๊กตาปีบทองเกมส์
ของที่ระลึกในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ของที่ระลึกชุดสุรนารีเกมส์

ถ้วยรางวัลสุรนารีเกมส์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งกีฬาของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

ของที่ระลึก 10 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถ้วย 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ของที่ระลึก 10 ปี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดทำขึ้นเนื่องจากการสถาปนามหาวิทยาลัย

ของที่ระลึกงานวันเกษตรแห่งชาติ

หมวกเกษตรแห่งชาติ
ของที่ระลึกงานวันเกษตรแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดทำขึ้น