Home > หอจดหมายเหตุและหอประวัติ

หอจดหมายเหตุและหอประวัติ

หอจดหมายเหตุ

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแนวทางและเป้าหมายต่าง ๆมาครบ 10 ปี ตลอดเวลาในช่วงทศวรรษแรกมหาวิทยาลัยได้พัฒนาก้าวหน้ามาด้วยดีมีประวัติความเป็นมาอันเป็นภูมิหลังของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการพัฒนาระบบงานตลอดจนผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆจึงสมควรมีการคัดเลือกเก็บรวบรวมเรื่องราวอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อแสดงให้สังคมเห็นถึงพัฒนาการการดำเนินงานและผลงานความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดเก็บเอกสารทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าจึงได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น

หอประวัติ

       หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและรวบรวมเอกสารสิ่งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นนวัตกรรมและพัฒนาการทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตลอดจนเป็นการสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบทบาทอื่นๆที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสังคมจึงกล่าวได้ว่าประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและพัฒนาการในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของประวัติการพัฒนาการอุดมศึกษาไทย
       ดังนั้นเพื่อให้มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ชื่อเสียงและผลงานให้เป็นที่แพร่หลายแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้สนใจและประชาชนโดยทั่วไปจึงได้มีการจัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น