ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
(Professor Dr. Wichit Srisa-an)

 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คนปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
(Associate Professor Dr.Weerapong Pairsuwan)

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คนปัจจุบัน