ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
(Professor Dr. Wichit Srisa-an)

 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คนปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา
(Associate Professor Dr. Anan Tongraar)

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คนปัจจุบัน