60ปี-อ.ณรงค์_180904_0016

ศาสตราจารย์
คนึง ฦๅไชย

Professor Kanung Luchai