ความเป็นมา

[:th]IMG_6230[:]

          หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารบรรณสาร โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับการก่อสร้างอาคารบรรณสารหลังใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2551 และทำพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงประวัติ พัฒนาการ และเป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร สิ่งของ หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและประชาชนทั่วไป

พื้นที่การจัดแสดง มี 3 ส่วน คือ

1. ส่วนกิตติภูมิ จัดแสดงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ชุดครุยวิทยฐานะ  รางวัลต่างๆ ที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ  และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. ส่วนจดหมายเหตุ จัดแสดงเอกสารและสิ่งของสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาพถ่ายในอดีต  ของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นในโอกาสต่างๆ เช่น ของที่ระลึกงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 ของที่ระลึกมหาวิทยาลัยครบรอบ 20 ปี  เป็นต้น นอกจากนี้มีหอชมวีดิทัศน์ และนิทรรศการหมุนเวียนต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  มีพื้นที่บริการแก่ผู้ใช้ภายในหอประวัติสำหรับการสืบค้นข้อมูลและศึกษาค้นคว้าไว้ให้บริการ

3. ส่วนกิตติการ จัดแสดงประวัติและผลงานบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งผู้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยปัจจุบันมีการจัดแสดงประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยจำนวน 2 ท่าน คือ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นผู้สนับสนุนให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและผู้นำหลักสูตรสหกิจศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี