หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารบรรณสาร โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับการก่อสร้างอาคารบรรณสารหลังใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2551 และทำพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงประวัติ พัฒนาการ และเป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร สิ่งของ หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและประชาชนทั่วไป