ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการ “ย้อนรำลึก…งานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538” ภายในหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดแสดงของที่ระลึก เอกสาร ชมวีดิทัศน์ประมวลภาพงานจัดแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 โดยเป็นทั้งหน่วยงานร่วมรับผิดชอบการจัดงาน และเข้าร่วมในฐานะหน่วยงานร่วมจัดแสดง