นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายทวิช กลิ่นประทุม) 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533*
2 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ) 27 สิงหาคม พ.ศ. 2533 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2533*
3 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ) 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534*
4 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายเกษม สุวรรณกุล) 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 16 เมษายน พ.ศ. 2535*
5 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายทวิช กลิ่นประทุม) 17 เมษายน พ.ศ. 2535 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2535*
6 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายเกษม สุวรรณกุล) 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 2 กันยายน พ.ศ. 2535*
7 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 3 กันยายน พ.ศ. 2535 – 2 กันยายน พ.ศ. 2537
8 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 18 กันยายน พ.ศ. 2537 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2538
9 ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย 22 ธันวาคม พ.ศ. 2538 – 17 กันยายน พ.ศ. 2539**
10 ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย 18 กันยายน พ.ศ. 2539 – 17 กันยายน พ.ศ. 2541
11 ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2543
12 ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
13 ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย 4 มีนาคม พ.ศ. 2546 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2548
14 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
15 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2552
16 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
หมายเหตุ * ตามบทเฉพาะกาล ** ปฏิบัติหน้าที่แทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 29 สิงหาคม พ.ศ. 2533 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2538 (รักษาการแทน) 22 ธันวาคม พ.ศ. 2538 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2542 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544(รักษาการแทน) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
3 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – 31 กรกฎาคม 2560
4 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – 31 กรกฎาคม 2564
5 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน