Skip to content
“ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน”

“ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน”

https://www.youtube....
Read More
แนะนำหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนะนำหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หอประวัติมหาวิทยาลัย...
Read More

อัลบั้มภาพหอประวัติ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของประเทศแห่งแรกในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแนวทางและเป้าหมายครบ 10 ปี โดยในทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีและมีประวัติอันยาวนานเป็นภูมิหลังในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบตลอดจนความสำเร็จจากการดำเนินการตามภารกิจต่างๆดังนั้นควรรวบรวมเรื่องราวอันมีค่าเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อแสดงให้สังคมเห็นถึงพัฒนาการของการดำเนินงานและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในฐานะต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา จึงได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” แห่งแรกของประเทศไทย มีระบบบริหารงานที่แตกต่างจากระบบราชการ โดยมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดระบบบริหารงานบุคคล การเงิน บริหารวิชาการ และการจัดการทั่วไปได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และผลิตบุคลากรขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

Life@SUT

Life Skill ทักษะการปรับตัวที่ดี ซึ่งช่วยให้รับมือกับความจำเป็นหรือความต้องการและปัญหาชีวิตของตนเอง
Learning การเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างแท้จริง ต้องรู้จักการตั้งเป้าหมายที่ดีในการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
Landmark สถานที่ที่เป็นสัญญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เมื่อมาแล้วต้องไปถ่ายรูปให้ได้ ไม่งั้นถือว่า ไปไม่ถึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 รัฐบาลมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากยิ่งขึ้น ใน พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่งที่จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี ซึ่งการตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมาในระยะแรกนั้น รัฐบาลกำหนดให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยสุรนารี” และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ เป็นที่ตั้ง 

          พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยสุรนารี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จังหวัดนครราชสีมา และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในพ.ศ. 2532 คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุรนารี  โดยมีปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) เป็นประธาน จัดทำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอต่อรัฐบาล และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

          ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาที่ทำการโดยจัดจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค และจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533 และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารบรรณสาร โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับกา

ขอเชิญชม นิทรรศการ “ย้อนรำลึก…งานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการ “ย้อนรำลึก…งานแ

นิทรรศการออนไลน์

หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา