Skip to content
แนะนำหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนะนำหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หอประวัติมหาวิทยาลัย...
Read More
ขอเชิญชม นิทรรศการ “ย้อนรำลึก…งานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538”

ขอเชิญชม นิทรรศการ “ย้อนรำลึก…งานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538”

ศูนย์บรรณสารและสื่อก...
Read More

อัลบั้มภาพหอประวัติ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของประเทศแห่งแรกในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแนวทางและเป้าหมายครบ 10 ปี โดยในทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีและมีประวัติอันยาวนานเป็นภูมิหลังในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบตลอดจนความสำเร็จจากการดำเนินการตามภารกิจต่างๆดังนั้นควรรวบรวมเรื่องราวอันมีค่าเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อแสดงให้สังคมเห็นถึงพัฒนาการของการดำเนินงานและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในฐานะต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา จึงได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” แห่งแรกของประเทศไทย มีระบบบริหารงานที่แตกต่างจากระบบราชการ โดยมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดระบบบริหารงานบุคคล การเงิน บริหารวิชาการ และการจัดการทั่วไปได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และผลิตบุคลากรขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

Life@SUT

Life Skill ทักษะการปรับตัวที่ดี ซึ่งช่วยให้รับมือกับความจำเป็นหรือความต้องการและปัญหาชีวิตของตนเอง
Learning การเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างแท้จริง ต้องรู้จักการตั้งเป้าหมายที่ดีในการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
Landmark สถานที่ที่เป็นสัญญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เมื่อมาแล้วต้องไปถ่ายรูปให้ได้ ไม่งั้นถือว่า ไปไม่ถึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 รัฐบาลมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากยิ่งขึ้น ใน พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่งที่จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี ซึ่งการตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมาในระยะแรกนั้น รัฐบาลกำหนดให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยสุรนารี” และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ เป็นที่ตั้ง 

          พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยสุรนารี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จังหวัดนครราชสีมา และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในพ.ศ. 2532 คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุรนารี  โดยมีปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) เป็นประธาน จัดทำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอต่อรัฐบาล และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

          ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาที่ทำการโดยจัดจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค และจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533 และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารบรรณสาร โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับกา

ขอเชิญชม นิทรรศการ “ย้อนรำลึก…งานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการ “ย้อนรำลึก…งานแ

นิทรรศการออนไลน์

จุดประกาย ขยายความคิด

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชีวิตและความทรงจำ มทส. รุ่นบุกเบิก

พระมหากรุณาธิคุณแห่งราชวงศ์จักรี

นิทรรศการส่วนกิตติการ

นิทรรศการเวิลด์เทค

นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ

30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

29 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

28 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี @ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา