ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

นโยบายคุณภาพ ศบส.

" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ "

ศบส.