กำลังโหลด...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมวลภาพพิธีเปิดหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารบรรณสาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2551 ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรวบรวมเอกสาร สิ่งของ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กลับไปยังหน้าแรก