กำลังโหลด...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือ

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์ จากทุกหน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย หากท่านมีเอกสาร หรือสิ่งของที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และอนุชนรุ่นหลัง โปรดมอบให้ งานหอจดหมายเหตุเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาเอกสารนั้นไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ต่อไปในอนาคต


สถานที่ติดต่อเพื่อมอบเอกสาร สิ่งของและให้คำแนะนำ
งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-3071

กลับไปยังหน้าแรก