กำลังโหลด...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประมวลภาพพิธีเปิดหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารบรรณสาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • เชิญชมนิทรรศการ ย้อนรำลึก…งานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ขอความร่วมมือ
  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์ จากทุกหน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ยินดีต้อนรับสู่หอจดหมายเหตุ มทส

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศ ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแนวทางและเป้าหมายต่างๆ มาครบ 10 ปี ตลอดเวลาในช่วงทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยได้พัฒนาก้าวหน้ามาด้วยดี มีประวัติ ความเป็นมาอันเป็นภูมิหลังของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบงาน ตลอดจนผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ จึงสมควรมีการคัดเลือกเก็บรวบรวมเรื่องราวอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อแสดงให้สังคมเห็นถึงพัฒนาการ การดำเนินงาน และผลงานความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดเก็บเอกสารทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า จึงได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารีขึ้น