SUT Digital Documents

          ยินดีต้อนรับสู่  Digital Documents  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้น และเป็นการสงวนรักษาและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุไม่ให้เสื่อมสภาพ 
          โดยมีการแบ่งหมวดหมู่เอกสารในการจัดเก็บ เป็น 15 หมวด ดังนี้
หมวด 1 การเงิน งบประมาณ (อนุญาตเฉพาะภายใน)  
หมวด 2 พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ  
หมวด 3 โต้ตอบ  
หมวด 4 บริหารทั่วไป  
หมวด 5 บริหารงานบุคคล  
หมวด 6 การประชุม  
หมวด 7 การพัฒนาบุคลากร  
หมวด 8 วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และการก่อสร้าง  
หมวด 9 รายงาน สถิติ แบบสอบถาม  
หมวด 10 แผนงาน โครงการ งานวิจัย 
หมวด 11 นักศึกษา  
หมวด 12 การบริการการศึกษา  
หมวด 13 พิธีการ  
หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา  
หมวด 15 การตรวจสอบ